Polityka prywatności

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób MASOVIA CARE  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  Spółka Komandytowa ul. Złota 59 00-120 Warszawa (Administrator) przetwarza dane osobowe.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych  wysyłając maila na adres: info@masovia-care.pl bądź wysyłając korespondencję na adres: ul. Złota 59 00-120 Warszawa

I. Definicje

 1. Administrator –MASOVIA CARE  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  Spółka Komandytowa ul. Złota 59 00-120 Warszawa.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.masovia-care.pl/
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. Przetwarzanie danych osobowych – cele i podstawy

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Korzystanie z serwisu

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

Kontakt

 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy bądź na korespondencyjny.  Możecie Państwo zadać pytanie, zapytać o rekrutację bądź o ofertę – w każdym jednak przypadku będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe.
 • Dane osobowe są przetwarzane:               
  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania a podstawie art. 6 ust, 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
  • Pani/Pana dane przetwarzane będą również w celu kontaktu telefonicznego poprzez naszą infolinie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Rekrutacja

 • Dane osobowe możemy zbierać również w celach rekrutacyjnych po wysłaniu przez Państwa do nas swojego CV. Przetwarzamy je również w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  • realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  • obrony ewentualnych roszczeń -  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

W przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutację podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

III. Pliki cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 • Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

IV.  Okresy przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzamy przez czas korzystania z serwisu, w przypadku wysyłania zapytania dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  W przypadku zgłoszeń w celu rekrutacyjnym dane przetwarzamy przez okres trwania rekrutacji a gdy wyrazicie Państwo odrębną zgodę na przyszłe rekrutacje dane te będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V.  Prawa podmiotu danych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 Warszawa.

Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć mailem na adres: info@masovia-care.pl bądź  wysyłając żądanie w formie pisemnej  na adres: ul. Złota 59
00-120 Warszawa

VI.  Komu przekazujemy dane

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII.  Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony tj. np.:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII.  Aktualizacja polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja  01/04/2020

Szukasz pracy w Niemczech?

Wypełnij formularz kontaktowy!

Szukasz pracy w Wielkiej Brytanii?

Wypełnij formularz kontaktowy!